BIKIN BETE …BETE…

˙˙ɐʎuoɟuı sɐʇɐ oɹq sʞuɐɥʇ ˙˙ʎnǝ ɐƃnɾ ɐsıq ɐʇɐʎuɹǝʇ ‘ɥǝ ˙˙ɥɐ 2ɐqoɔ uɐʇnʞı

Sekedar testing aja, bisa ga nulis kek gini
hehehe :))

¿ɐظɐs “ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇ” uɐʞdɐɔnbuǝɯ ʞɐpıʇ ɐdɐbuǝɯ ‘ıpɐظ

.ʞǝpuǝd ıʞɐʞɹǝq uɐp 1ɐqǝʇ ɹıqıqɹǝq uɐɯǝʇ buɐɹoǝs ıɐbɐqǝs ɐpuɐ ʇɐbuıbuǝɯ uɐʞɐ uɐp ‘ɐɯɐs buɐʎ uɐsɐ1ɐ ɐuǝɹɐʞ ʞɐuǝ ʞɐpıʇ ɐsɐɹǝɯ ɐbnظ ɐı .ɐʎuuɐʞɹɐʇuo1ǝɯ ɐı ɐʞıʇǝʞ ɐpuɐ uɐɯǝʇ ʇɐbuɐɯǝsǝs nʇı uɐıظnd ɐɯıɹǝuǝɯ ʞɐpıʇ ɐpuɐ ɐuǝɹɐʞ ʞɐuǝ ʞɐpıʇ ɐsɐɹǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ “¡ʞǝpuǝd
nʞıʞɐʞ uɐp 1ɐqǝʇ nʞɹıqıq ıdɐʇǝʇ” ‘ıdɐbbuɐuǝɯ ɐpuɐ uɐp ɐpuɐ uɐ1ıdɯɐuǝd ıظnɯǝɯ ɐpuɐ uɐɯǝʇ buɐɹoǝs uɐʞbuɐʎɐq ɐqoɔ

.ıʇɐɥ buɐuǝs uɐbuǝp uɐıظnd ɐɯıɹǝuǝɯ ɐʎuʞıɐqǝs ɐʇıʞ ɐdɐbuǝɯ
uıɐ1 uɐsɐ1ɐ ɥɐ1ɐpɐ ıuı .ɐpuɐ ɐpɐdǝʞ uɐʞı1ɐqɯǝʞıp nʇı ɥɐıpɐɥ ɐʞıظ ɐʍǝɔǝʞ ɐsɐɹǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ ‘buɐɹoǝsǝs ɐpɐdǝʞ ɥɐıpɐɥ ıɹǝqɯǝɯ ɐpuɐ nɐ1ɐʞ ɐʎu1ɐɥ ıʇɹǝdǝs .buɐɹoǝsǝs ɐpɐdǝʞ uɐıظnd uɐʞıɹǝqɯǝɯ ʞnʇun ɐɥɐsn uɐp uɐɹıʞıɯǝd n1ɹǝd .ɥɐıpɐɥ nʇɐns ɥɐ1ɐpɐ uɐıظnd

“.ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇ” ‘ɐʇɐʞɹǝq uɐʞɐ ɐı “.ʞǝ1ǝظ ʇɐbuɐs nʇı nbɐ1 ¡ɐ1ıb
nɯɐʞ” ‘ɐʇɐʞɹǝq uɐʞɐ ʞɐpıʇ ɐı ‘ʇıɥ ıpɐظuǝɯ buɐʎ nbɐ1 ʇɐnqɯǝɯ ɐʎuuɐ1ısɐɥɹǝqǝʞ sɐʇɐ ʎǝuʇɹɐɔɔɯ 1nɐd ɐpɐdǝʞ ʇɐɯɐ1ǝs ıɹǝqɯǝɯ ɐpuɐ ɐʞıظ “.ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇ” ‘ɐʇɐʞɹǝq uɐʞɐ ɐı “.bunʇunɹǝq buɐpǝs uɐ1nʇǝqǝʞ ɐʎɐs” nɐʇɐ “‘uɐ1nʇǝqǝʞ ɐʎuɐɥ nʇı” ‘ɐʇɐʞɹǝq uɐʞɐ ʞɐpıʇ ɐı ‘ɟ1ob uǝɯɐuɹnʇ ɥɐnqǝsıp ɐʎuuɐbuɐuǝɯǝʞ sɐʇɐ uɐɯɹou bǝɹb ɐpɐdǝʞ ʇɐɯɐ1ǝs ıɹǝqɯǝɯ ɐpuɐ ɐʞıظ .ʇɐɥǝs buɐʎ dɐʞıs ɥɐ1ɐpɐ ʞıɐq uɐbuǝp nʇɐnsǝs uɐʞɐظɹǝbuǝɯ ɥɐ1ǝʇ ınʞɐbuǝɯ ɐʍɥɐq ıɹɐpɐʎuǝɯ ɐʞǝɹǝɯ “.ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇ” ‘uɐʞdɐɔnbuǝɯ n1ɐ1ǝs sǝsʞns buɐʎ buɐɹo

.uɐıظnd ɐɯıɹǝuǝɯ ɥɐ1ǝʇǝs ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇ uɐʞdɐɔnbuǝɯ ʞnʇun ɐuɹndɯǝs buɐʎ buɐɹoǝs ıpɐظuǝɯ n1ɹǝd ʞɐpıʇ ɐʇıʞ .uɐʞ1ɐosɹǝdıp n1ɹǝd buɐʎ dɐʞıs ɥɐ1uɐʞnq uɐıظnd ɐɯıɹǝuǝɯ ɐʍɥɐq ɥɐ1ɐpɐ ınɥɐʇǝʞ ɐʇıʞ n1ɹǝd buɐʎ .buɐɹo ɐnɯǝs ǝʞ ɐʎuuɐʞɯnɯnbuǝɯ buɐʎ ɥɐ1ɐʎuıɹıp ɐbɹɐɥ sɐʇɐ uıʞɐʎ ʞɐpıʇ buɐʎ buɐɹo ɐʎuɐɥ .ɐʇıʞ ıɹıp ɐʎuʞıɐq ɐdɐʇǝq uıɐ1 buɐɹo ǝʞ uɐʞɯnɯnbuǝɯ n1ɹǝd ʞɐpıʇ ɐʇıʞ ‘ıɹıpuǝs ıɹıp ıɐbɹɐɥbuǝɯ sn1nʇ uɐbuǝp ɐʇıʞ ɐʞıظ ¿ɐdɐbuǝɯ .sıuǝظǝs buɐʎ uıɐ1 ɐʇɐʞ-ɐʇɐʞ nɐʇɐ ɥısɐʞɐɯıɹǝʇ uɐʞdɐɔn n1ɐ1ǝs .sn1nʇ uɐbuǝp ɐʎuɐɯıɹǝuǝɯ ɐʞǝɹǝɯ ‘ıظndıp nɐ1ɐʞ ıdɐʇǝʇ uɐıظnd buıɔuɐɯǝɯ ʞɐpıʇ ɐʞǝɹǝɯ .ns1ɐd ıʇɐɥ uɐɥɐpuǝɹǝʞ uɐndıʇ uɐʞɐunbbuǝɯ ʞɐpıʇ ısɐʇsǝɹdɹǝq buɐɹo

¡1ɐʞɐ ʞnsɐɯ buɐʎ 1ɐɥ uɐʞɐɹɐɔıqɯǝɯ ıɐ1nɯ uɐp ‘uıʞbunɯ ʇɐdǝɔǝs nʇı ıʇɹǝdǝs 1oʎuoʞ uɐdɐʞɐɔɹǝd ıɹıɥʞɐbuǝɯ qıظɐʍ ɐʇıʞ ¿uɐʞ1ǝʞbuǝظuǝɯ ʇnqǝsɹǝʇ uɐdɐʞɐɔɹǝd ɥɐʞuɐʞnq

“.ʞnɹnq buɐʎ uıɐɯǝd ɐʎɐs ıdɐʇǝʇ …ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇ” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐı

“¡ɐsɐıq ɹɐn1 ɹɐuǝq-ɹɐuǝq ɐpuɐ .ɥnbbuns” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐpuɐ ɐʞɐɯ

“.ɐʎɐs ɹnqıɥbuǝɯ ɐqoɔuǝɯ ɐʎuɐɥ ɐpuɐ ‘ɥɐ” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐı

“ʇɐqǝɥ ʇɐbuɐs ɐʎɐs ʇnɹnuǝɯ ıdɐʇǝʇ” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐpuɐ ɐʞɐɯ

“.uɐɥɐ1ɐsǝʞ ʞɐʎuɐq uɐʞnʞɐ1ǝɯ ɐʎɐs .ɐbnظ ʞɐpıʇ” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐı

“.ı1ɐʞǝs snbɐq ɐpuɐ ouɐıd uɐuıɐɯɹǝd ‘ɐʎɐs ʇnɹnuǝɯ .ʞɐbbuǝ ɥɐ” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐpuɐ ɐʞɐɯ

“¡ı1ɐʞǝs ʞnɹnq ouɐıd uıɐɯɹǝq ɐʎɐs” ‘ɐʇɐʞɹǝq ɐı

:ıuı ıʇɹǝdǝs ɐɹıʞ-ɐɹıʞ ɐʎuuɐdɐʞɐɔɹǝd

.ʎbo1oɥɔʎsd ǝsɹǝʌǝɹ uɐʞɐunbbuǝɯ uɐbuǝp uɐıظnd ıɹǝqɯǝɯ uıɐ1 buɐɹo ɐsʞɐɯǝɯ buɐʎ buɐɹo 1ɐuǝʞ ɐpuɐ uıʞbunɯ

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s